Sefyll SQE yn Gymraeg

Un awdurdodaeth gyfreithiol unedig yw Cymru a Lloegr, sy'n cynnwys dwy wlad a dwy iaith swyddogol. Rydym yn cefnogi mynediad at wasanaethau cyfreithiol yn y ddwy iaith swyddogol ac rydym wedi ymrwymo i gynnig SQE yn Gymraeg erbyn mis Medi 2024.

Os hoffech chi sefyll SQE yn Gymraeg, sylwer nad oes gwahaniaeth cost rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg yr asesiadau.

Os byddwch chi'n newid eich meddwl am sefyll yr asesiad yn Gymraeg, gallwch ganslo eich archeb ac ail-archebu i sefyll yr asesiad yn Saesneg, cyhyd â'ch bod chi'n gwneud hynny cyn y dyddiad cau ar gyfer archebu, yn unol â'n telerau a'n hamodau ac argaeledd. Sylwer na ellir gwarantu y byddwch yn gallu archebu'r un sedd neu'r un lleoliad.

Nid yw'n bosib newid eich dewis iaith ar ôl y dyddiad cau ar gyfer archebu.

Rhagor o wybodaeth: Costau a ffioedd

Mae gwybodaeth gyffredinol am SQE ar gael ar dudalennau eraill gwefan SQE yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA).

Mae fersiwn Saesneg o’r dudalen we hon ar gael.

Gofyniad i roi rhybudd o flaen llaw

Rhaid i ymgeiswyr sy'n bwriadu sefyll asesiad SQE yn Gymraeg roi rhybudd o flaen llaw sy’n cadarnhau eu bwriad i wneud hynny drwy lenwi'r ffurflen rhybudd o flaen llaw (gweler isod).

Os na fydd ymgeiswyr wedi rhoi rhybudd o flaen llaw erbyn y dyddiad cau a nodwyd, ni fydd yr asesiad SQE perthnasol ar gael yn Gymraeg. Byddai ymgeiswyr yn gallu sefyll yr asesiad yn Saesneg o hyd ar yr amod y gwnaed yr archeb cyn y dyddiad cau ar gyfer archebion.

Bydd y dyddiad cau ar gyfer rhybudd o flaen llawn tuag un mis cyn agor y ffenestr archebu berthnasol.

Dyddiadau cau rhoi rhybudd o flaen llaw

1. SQE1 Ionawr 2025: 4pm ar 2 Medi 2024

2. SQE2 Ebrill 2025: 4pm ar 31 Rhagfyr 2024  

Erbyn hyn mae’r dyddiad cau i sefyll SQE2 ym mis Hydref 2024 wedi mynd heibio.

Caiff y dyddiadau cau ar gyfer asesiadau dilynol eu hychwanegu maes o law.

Ffurflen rhybudd o flaen llaw

Ffurflen Rhybudd o Flaen Llaw – SQE yn Gymraeg

Pryd byddaf yn gallu sefyll SQE yn Gymraeg?

SQE1

Cynhelir yr asesiad SQE1 cyntaf yn Gymraeg ym mis Ionawr 2025.

Gellir sefyll yr asesiad SQE1 (a gynhelir dros ddau ddiwrnod) mewn unrhyw ganolfan brofi Pearson VUE sydd ar gael wrth archebu.

Fel a amlinellwyd uchod, rhaid i ymgeiswyr sy'n bwriadu sefyll asesiad SQE1 yn Gymraeg roi rhybudd o flaen llaw sy'n cadarnhau eu bwriad i wneud hynny.

Bydd tîm SQE Kaplan yn cysylltu ag unrhyw ymgeisydd sy'n rhoi rhybudd o flaen llaw i sefyll yr asesiad yn Gymraeg er mwyn gwneud trefniadau i gofrestru ar gyfer yr asesiad.

Rhagor o wybodaeth: Dyddiadau a lleoliadau

SQE2

Bellach, gellir sefyll asesiadau SQE2 (yr asesiadau llafar ac ysgrifenedig) yn Gymraeg.

Gall ymgeiswyr sefyll yr asesiad SQE2 yn Gymraeg yn ystod ffenestri asesu SQE2 Ebrill a Hydref yn unig.

Byddwn yn parhau i adolygu nifer yr asesiadau SQE2 a gynigir yn Gymraeg bob blwyddyn.

Gellir sefyll yr asesiadau ysgrifenedig (a gynhelir dros dri diwrnod) mewn unrhyw ganolfan brofi Pearson VUE sydd ar gael wrth archebu.

Gellir dim ond sefyll yr asesiadau llafar yn Gymraeg mewn un eisteddiad llafar fesul ffenestr asesu yn y ganolfan brofi yng Nghaerdydd. Bydd dyddiadau'r eisteddiad hwn ar gael pan fydd y ffenestr archebu'n agor.

Bydd ymgeiswyr yn gallu dewis a ydynt am sefyll yr asesiadau ysgrifenedig mewn un iaith a'r asesiadau llafar yn yr iaith arall (h.y. sefyll yr asesiadau ysgrifenedig yn Saesneg a'r asesiadau llafar yn Gymraeg, neu i'r gwrthwyneb).

Fel a amlinellwyd uchod, rhaid i ymgeiswyr sy'n bwriadu sefyll yr asesiad SQE2 yn Gymraeg roi rhybudd o flaen llaw sy'n cadarnhau eu bwriad i wneud hynny. Wrth roi rhybudd o flaen llaw, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr a ydynt am sefyll un o'r asesiadau ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg neu'r ddau ohonynt.

Bydd tîm SQE Kaplan yn cysylltu ag unrhyw ymgeisydd sy'n rhoi rhybudd o flaen llaw i sefyll yr asesiad yn Gymraeg er mwyn gwneud trefniadau i gofrestru ar gyfer yr asesiad.

Rhagor o wybodaeth: Dyddiadau a lleoliadau

Pa agweddau ar SQE fydd yn Gymraeg?

SQE1

Os byddwch chi'n dewis sefyll yr asesiad SQE1 yn Gymraeg, caiff yr elfennau canlynol o'r asesiad eu cyflwyno yn Gymraeg:

 • cwestiynau SQE1 (gan gynnwys y pum ateb a awgrymir).
 • y tiwtorial esboniadol ar y sgrin a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad.
 • y datganiad Ffit i Sefyll a'r Cytundeb Cyfrinachedd a Rheoliadau Asesu a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad.

Ym mhob ffordd arall, bydd yr asesiad SQE1 (ac amodau'r arholiad) yn union yr un peth â'r fersiwn Saesneg. Sylwer y bydd holl weinyddwyr SQE (e.e. goruchwylwyr arholiadau) yn y canolfannau profi yn cyfathrebu â chi yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: Diwrnod asesu SQE1

SQE2

Os byddwch chi'n dewis sefyll yr asesiad SQE2 yn Gymraeg, caiff yr elfennau canlynol o'r asesiad eu cyflwyno yn Gymraeg:

 • cyfarwyddiadau i ymgeiswyr asesiadau llafar ac ysgrifenedig SQE2 (ni chaiff yr holl ddogfennau atodol eu cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg - mae rhagor o wybodaeth am SQE2 yn Gymraeg isod).
 • y tiwtorial esboniadol ar y sgrin a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad.
 • y datganiad Ffit i Sefyll a'r Cytundeb Cyfrinachedd a Rheoliadau Asesu a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad.

O ran yr asesiadau llafar (h.y. yr asesiadau Cyfweliad â'r Cleient ac Eiriolaeth), bydd arholwyr SQE2 yn cyfathrebu â chi yn Gymraeg.

Ym mhob ffordd arall, bydd asesiad SQE2 (ac amodau'r arholiad) yn union yr un peth â'r fersiwn Saesneg o'r asesiad. Sylwer y bydd yr holl weinyddwyr SQE (e.e. goruchwylwyr arholiadau, marsial, prif farsialiaid) yn y canolfannau profi'n cyfathrebu â chi yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: Diwrnod asesu SQE2

Adnoddau eraill

Mae manylebau asesu SQE1 ac SQE2 ar gael yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE1 (Cymraeg)

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE1 (Saesneg) 

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE2 (Cymraeg) 

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE2 (Saesneg) 

Caiff unrhyw eiriau neu ymadroddion Cymraeg yn asesiadau SQE1 neu SQE2 a ystyrir i fod yn arbennig o anodd, arbenigol neu dechnegol gan gyfieithwyr Kaplan eu darparu i ymgeiswyr yn Saesneg mewn cromfachau wrth ymyl y term neu'r ymadrodd Cymraeg.

Gallwch fwrw golwg ar gwestiynau enghreifftiol SQE1 ac SQE2 i gael dealltwriaeth well o gyflwyniad y cwestiynau.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE1

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE2  

Yn ogystal, caiff rhestr eirfa o'r termau a gyfieithwyd a ystyrir i fod yn anodd, yn arbenigol neu'n dechnegol gan gyfieithwyr Kaplan ei darparu yn yr asesiad i ymgeiswyr sy'n sefyll yr asesiad SQE2 yn Gymraeg. Mae Cwestiynau Enghreifftiol SQE2 yn darparu enghreifftiau o'r rhestrau geirfa.

Sylwer na ddarperir geiriadur Cymraeg i chi os byddwch chi'n sefyll asesiadau SQE1 ac SQE2 yn Gymraeg; ac ni ddarperir fersiwn Saesneg o'r asesiad i chi chwaith.

Ni ddarperir rhestr eirfa i ymgeiswyr sy'n sefyll asesiad SQE1 yn Gymraeg oherwydd nid oedd hyn yn rhywbeth a oedd yn ddefnyddiol i ymgeiswyr wrth gymryd rhan yn Rhaglen Beilot SQE1 Cymraeg.

Bydd ymgeiswyr yn gallu cael dangosiad o arholiadau SQE yn Gymraeg ar system Pearson VUE, gan gynnwys cwestiynau enghreifftiol a rhyngwyneb defnyddwyr realistig.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE1

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE2

Pa lefel o ruglder yn y Gymraeg sy'n ofynnol ar gyfer SQE?

Disgwylir y bydd gan ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll SQE yn Gymraeg afael dda ar y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd fydd penderfynu a yw ei lefel o ruglder yn briodol.

I'ch helpu gyda hyn, cynlluniwyd cwestiynau enghreifftiol SQE1 ac SQE2 i roi awgrym i chi o'r hyn i'w ddisgwyl cyn sefyll SQE yn Gymraeg.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE1

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE2

Sylwer os byddwch chi'n dewis sefyll naill ai'r elfen ysgrifenedig, llafar neu'r ddwy o SQE2 yn Gymraeg, bydd disgwyl i chi roi eich atebion yn Gymraeg, oni bai y cewch eich cyfarwyddo – ar adegau prin (gweler isod) – i roi atebion yn Saesneg.

Fodd bynnag, os ydych chi'n cael anawsterau'n ateb yn Gymraeg, ni chewch eich cosbi am ateb neu ymateb yn Saesneg.

Polisïau a gweinyddu

Gellir darllen polisïau SQE allweddol yn Gymraeg ochr yn ochr â'r fersiwn Saesneg ar wefan SQE SRA:

Rhagor o wybodaeth: Polisïau 

Sylwer y bydd yr holl weinyddwyr SQE (e.e. goruchwylwyr arholiadau, marsialiaid, prif farsialiaid) yn y canolfannau profi yn cyfathrebu â chi yn Saesneg.

Bydd y porth Pearson VUE lle byddwch chi'n sefyll arholiadau ysgrifenedig SQE1 ac SQE2 yn Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys y tiwtorial esboniadol ar y sgrin a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad, y datganiad Ffit i Sefyll a'r Cytundeb Cyfrinachedd a Rheoliadau Asesu a ddarperir i ymgeiswyr cyn sefyll yr asesiad.

Darperir eich canlyniadau i chi yn Saesneg ond gallwch ofyn i dderbyn e-bost sy’n rhoi eich canlyniadau yn Gymraeg. Byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi dderbyn e-bost sy’n rhoi eich canlyniadau yn Gymraeg wrth i chi roi rhybudd o flaen llaw o'ch bwriad i sefyll yr asesiad yn Gymraeg.

Y broses gyfieithu a deunyddiau cyfeirio

Caiff arholiadau a deunyddiau asesu eu cyfieithu gan gyfieithwyr Cymraeg Kaplan, sy'n aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Yn ogystal â phrawfddarllen cyfieithiadau i sicrhau cywirdeb (yn fewnol neu gan gwmni cyfieithu ag iddo enw da), bydd panel o gyfreithwyr sy'n mynd at eu gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cyngor ar y cyfieithiadau.

Mae Kaplan hefyd yn gweithio gyda Chanolfan Bedwyr (sef Canolfan Gwasanaethau Iaith, Ymchwil a Thechnoleg ar gyfer y Gymraeg Prifysgol Bangor) y mae eu harbenigwyr terminoleg gyfreithiol a materion y Gymraeg yn gwneud gwaith ymchwil ac yn cadarnhau'r term perthnasol i'w ddefnyddio, neu'n gwneud awgrymiadau perthnasol. Yn ogystal, mae Kaplan yn gweithio gyda rhanddeiliaid perthnasol eraill er mwyn cyfleu'r iaith gyfreithiol sy'n cael ei defnyddio wrth ymarfer.

Mae'r geiriaduron a'r deunyddiau arweiniad a ddefnyddir wrth gyfieithu'n cynnwys y canlynol:

 • Yr Arddulliadur (arweiniad arddull ysgrifennu a gramadeg y Gymraeg Llywodraeth Cymru) er mwyn cadw arddull gyson a niwtral.
 • Term Cymru.
 • Y Porth Termau ac Y Termiadur Addysg.
 • Geiriadur y Gyfraith gan Robyn Léwis.
 • Deunyddiau meysydd eraill/sy'n benodol i feysydd ymarfer, e.e. gan Gofrestrfa Tir EF.

Rhagor o wybodaeth am SQE1 yn Gymraeg

Manyleb asesu SQE1

Mae manyleb asesu SQE1 ar gael yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE1 (Cymraeg) 

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE1 (Saesneg)  

Cwestiynau Enghreifftiol

Mae cwestiynau enghreifftiol SQE1 ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd, mae arweiniad pellach mewn perthynas â diben y cwestiynau enghreifftiol.

Bydd bwrw golwg dros y cwestiynau enghreifftiol yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu dealltwriaeth o sut olwg fydd ar y cwestiynau sydd wedi'u cyfieithu, sut yr ymdrinnir â therminoleg a helpu ymgeiswyr i wneud penderfyniad gwybodus am sefyll SQE1 yn Gymraeg ai peidio.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE1

Nodweddion yr arholiad

Gall ymgeiswyr weld dangosiad o'r arholiad Cymraeg ar system Pearson VUE, gan gynnwys cwestiynau enghreifftiol a rhyngwyneb defnyddiwr realistig.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE1

Rhagor o wybodaeth am SQE2 yn Gymraeg

Manyleb ases SQE2

Mae Manyleb Asesu SQE2 ar gael yn Gymraeg.

Rhagor o wybodaeth: Manyleb asesu SQE2 (Cymraeg)

Rhagor o wybodaeth:: Manyleb asesu SQE2 (Saesneg)  

Cwestiynau Enghreifftiol

Mae cwestiynau enghreifftiol SQE2 ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn ogystal, mae canllawiau ychwanegol mewn perthynas â diben y cwestiynau enghreifftiol.

Bydd adolygu'r cwestiynau enghreifftiol yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu dealltwriaeth o sut olwg fydd ar y cwestiynau Cymraeg a'r rhestrau geirfa, sut yr ymdrinnir â therminoleg a helpu ymgeiswyr i wneud penderfyniad gwybodus am sefyll SQE2 yn Gymraeg ai peidio.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE2  

Arholwyr SQE2

Mae arholwyr asesiadau llafar SQE2 yn ddwyieithog.

Sylwer o ran asesiadau llafar (h.y. asesiadau Cyfweliad â'r Cleient ac Eiriolaeth), bydd arholwyr SQE2 yn cyfathrebu â chi yn Gymraeg.

Cyfarwyddiadau ar ddiwrnodau asesu byw

Os byddwch chi'n dewis sefyll asesiadau llafar SQE2 yn Gymraeg, bydd y cyfarwyddiadau yn y ganolfan brofi ar gael i chi yn Gymraeg ac yn Saesneg, y datganiad Ffit i Sefyll a'r Cytundeb Cyfrinachedd Ymgeisydd a Rheoliadau Asesu er enghraifft.

Egwyddorion Cyfieithu SQE2

Mae'r asesiadau llafar ac ysgrifenedig SQE2 yn cynnwys ffug e-bost gan bartner neu uwch-gyfreithiwr at yr ymgeisydd ('E-bost at yr Ymgeisydd') ac efallai y bydd dogfennau'n dod gyda'r e-bost, er nad yw hynny'n digwydd bob tro. Er enghraifft, darnau o ddeddfwriaeth neu ddatganiadau tystion.

Bydd yr E-bost at yr Ymgeisydd yn cael ei gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg. Fel arfer bydd unrhyw ddogfennau sy'n dod ynghlwm wrth yr e-bost yn cael eu cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg i gyfleu, cyhyd ag y bo'n bosib, yr hyn y byddai cyfreithiwr newydd gymhwyso yn dod ar ei draws yn rheolaidd wrth ymarfer. Lle na fyddai dogfen yn cael ei darllen yn Gymraeg mewn bywyd go iawn, er enghraifft oherwydd nad oes cyfieithiad Cymraeg swyddogol, ni fydd y ddogfen yn cael ei chyfieithu i'r Gymraeg a bydd yn cael ei darparu'n Saesneg yn unig i ymgeiswyr.

Mae enghreifftiau o ddogfennau na fyddant yn cael eu cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg yn cynnwys deddfwriaeth y DU, cyfraith achos, neu unrhyw ddogfennau sy'n destun hawlfraint.

Er y disgwylir i'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll asesiadau SQE2 yn Gymraeg ateb neu ymateb yn Gymraeg, ar adegau, efallai y cewch eich cynghori i roi eich ateb yn Saesneg. Gallai hyn fod yn berthnasol, er enghraifft, i gyfleu'r hyn a fyddai'n digwydd wrth ymarfer, neu er mwyn lliniaru unrhyw annhegwch posib i ymgeiswyr. Er enghraifft, os yw'r dasg yn gofyn i ymgeiswyr ddarllen deunyddiau sy'n cael eu darparu'n Saesneg yn bennaf, er mwyn osgoi bod dan anfantais, gellir cynghori ymgeiswyr i roi eu hatebion yn Saesneg (ond gallant gynnig atebion yn Gymraeg o hyd os yw'n well ganddynt).

Bydd yr E-bost at yr Ymgeisydd yn gwneud yn glir pa ddogfennau sy'n cael eu darparu'n Saesneg yn unig, ac a yw ymgeiswyr yn cael eu cynghori i roi eu hatebion yn Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: Cwestiynau Enghreifftiol SQE2

Ready to register for the SQE?

Create your personal SQE account and book your assessments.

Register for SQE 

Have you passed the SQE?

Find out what happens after passing the SQE and admission to the roll of solicitors.

Learn more

Ready to register for the SQE?

Create your personal SQE account and book your assessments.

Register for SQE 

Have you passed the SQE?

Find out what happens after passing the SQE and admission to the roll of solicitors.

Learn more about Have you passed the SQE?