Polisi Marcio a Gosod Safonau SQE

Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2021

Penodwyd Kaplan SQE Limited (Kaplan SQE) gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (“SRA”) fel unig ddarparwr yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (“yr Asesiad”) a’r Sefydliad Asesu Pwynt Terfyn (“EPAO”) ar gyfer Prentisiaid Cyfreithwyr.

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r polisi ar farcio asesiadau’r Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr a phennu’r marc pasio

1

SQE1

1.1

Mae SQE1 yn cynnwys dau arholiad, FLK1 a FLK2. Mae’n rhaid i ymgeiswyr basio FLK1 a FLK2 i basio SQE1. Er mwyn pasio FLK1, rhaid i ymgeiswyr gael y marc pasio cyffredinol ar gyfer FLK1. Yna, er mwyn pasio FLK2, rhaid i ymgeiswyr gael y marc pasio cyffredinol ar gyfer FLK2.

1.2

Bydd pob ateb cywir yn cael un marc ond ni fydd unrhyw farc yn cael ei dynnu am atebion anghywir. Ni fydd mwy nag un ateb ar gyfer un cwestiwn yn cael ei gyfrif. Bydd y marciau ar gyfer FLK1 yn cael eu cyfuno i gael y marc canran cyffredinol ar gyfer FLK1. Yn yr un modd, bydd y marciau ar gyfer FLK2 yn cael eu cyfuno i gael y marc canran cyffredinol ar gyfer FLK2. I benderfynu a yw ymgeisydd wedi cael y marc pasio cyffredinol, mae cyfanswm marc canran yr ymgeisydd yn cael ei dalgrynnu i lawr i'r cyfanrif agosaf.1.

1.3

Pennir y marc pasio gan y Bwrdd Asesu (y Bwrdd) gan gyfeirio at y dull Angoff Addasiedig, ynghyd â chywerthedd ystadegol a dulliau cydnabyddedig eraill fel y bo’n briodol. Gwneir cywiriad ar gyfer gwall mesur er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n pasio yn haeddu pasio, ar y sail ei fod yn rhoi sicrwydd digonol bod y rhai sy’n uwch na’r marc pasio yn gymwys i ymarfer. Ar ôl hyn, bydd y marc pasio yn cael ei dalgrynnu i’r cyfanrif agosaf3.

1.4

Mae’r dull Angoff Addasiedig yn cynnwys panel o gyfreithwyr cymwys sy’n gyfarwydd â chymhwysedd diwrnod cyntaf yn ystyried, ar gyfer pob cwestiwn ar yr asesiad, faint allan o ddeg cyfreithiwr newydd gymhwyso diwrnod cyntaf a fyddai’n ateb y cwestiwn yn gywir. Wrth ddod i’r dyfarniad hwn, bydd y grŵp yn ystyried lefel cymhwysedd y cyfreithiwr diwrnod cyntaf fel y’i diffinnir yn y Safon Trothwy, fel y’i nodir ym Manyleb Asesu SQE1. Cyn i’r panel ystyried pob cwestiwn, bydd hyfforddiant ar gyfer aelodau’r panel a thrafodaeth ar gymhwyso’r Safon Trothwy. Mae’r penderfyniadau a wneir gan aelodau’r panel yn cael eu cyfartaleddu ar gyfer pob eitem a’u crynhoi ar gyfer yr asesiad er mwyn rhoi syniad cyntaf o’r sgôr i basio4.

1.5

Mae cywerthedd ystadegol yn golygu cymharu rhwng anhawster gwahanol asesiadau drwy edrych ar sut roedd ymgeiswyr yn perfformio ar eitemau cyffredin a sut roeddent yn perfformio ar wahanol eitemau. Fel arfer, mae canlyniadau Panel Angoff yn cael eu hategu gan y Bwrdd yn ystyried cyfartalu ystadegol.

1.6

Ar ôl penderfynu ar sgôr i basio, bydd manylder yr asesiad fel y’i mesurir gan y Gwall Mesur Safonol (SEM), yn cael ei ystyried. Bydd y Bwrdd yn gwneud penderfyniad ynghylch lefel unrhyw gywiriad y dylid ei wneud ar gyfer gwall mesur er mwyn cyrraedd marc pasio terfynol ar gyfer yr asesiad. Gwneir cywiriad hwn er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n pasio yn haeddu pasio, ar y sail ei fod yn rhoi sicrwydd digonol bod y rhai sy’n uwch na’r marc pasio yn gymwys i ymarfer.

2

SQE2

2.1

Mae SQE2 yn cynnwys un arholiad gydag 16 safle5.

2.2

Bydd asesydd sydd wedi cael ei hyfforddi i chwarae rôl y cleient yn asesu perfformiad ymgeiswyr yn y cyfweliad cleient. Asesir y cyfweliad cleient ar sail sgiliau yn unig, nid ar sail cymhwyso’r gyfraith. Bydd y nodyn presenoldeb a phob ymarfer arall yn cael eu marcio gan gyfreithwyr a byddant yn cael eu marcio ar sail sgiliau a chymhwyso’r gyfraith. Bydd pob marciwr wedi cael ei hyfforddi a bydd eu marciau yn cael eu safoni.

2.3

Mae marcio’n seiliedig ar farn broffesiynol gyffredinol yn hytrach na thicio blychau neu wirio rhestr. Y man cychwyn ar gyfer y penderfyniadau proffesiynol cyffredinol hyn yw safon cymhwysedd yr asesiad a nodir ym Manyleb Asesu SQE2, sef cyfreithiwr cymwys ar ei ddiwrnod cyntaf (Safon Trothwy). Mae marcwyr wedi eu hyfforddi i fod yn hyblyg o ran y dull a ddefnyddir gan yr ymgeisydd.

2.4

Mae gan bob math o ymarfer (cyfweliad cleient a nodyn presenoldeb/dadansoddiad cyfreithiol, eiriolaeth, dadansoddiad achos a mater, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu cyfreithiol, drafftio cyfreithiol) feini prawf asesu sydd wedi’u nodi ym Manyleb Asesu SQE2.

2.5

Mae marcio’n seiliedig ar berfformiad ar bob un o’r meini prawf asesu a fernir ar raddfa o A i F fel a ganlyn:

  • Perfformiad eithriadol: llawer uwch na gofynion cymhwysedd yr asesiad
  • Yn amlwg yn foddhaol: yn bodloni gofynion cymhwysedd yr asesiad yn glir
  • Pasio o fymryn: at ei gilydd, bodloni gofynion cymhwysedd yr asesiad a dim mwy
  • Methu o fymryn: at ei gilydd, methu o ychydig â bodloni gofynion cymhwysedd yr asesiad
  • Yn amlwg yn anfoddhaol: mae’n glir nad yw’n bodloni gofynion cymhwysedd yr asesiad
  • Perfformiad gwael: llawer is na gofynion cymhwysedd yr asesiad
2.6

Mae marciau ar gyfer pob ymgeisydd yn cael eu rhoi ar raddfa rifol fel bod A = 5 a F = 0. Yna, mae’r sgoriau rhifol hyn ar gyfer pob safle yn cael eu crynhoi i gyrraedd cyfanswm sgôr yr ymgeisydd.

2.7

Mae gan bob gorsaf sgôr ar ffurf canran wedi’i chyfrifo o’r marciau a roddir ar gyfer cymhwyso’r gyfraith, ac ar gyfer sgiliau, sydd wedi’u cyfuno â phwysoliad cyfartal i roi cyfanswm sgôr ar gyfer pob safle. Y sgôr olaf ar ffurf canran ar gyfer ymgeiswyr yw cyfartaledd y cyfanswm o 16 safle.

2.8

I gyfrifo’r sgôr ar gyfer y Cyfweliad Cleient a’r Nodyn Presenoldeb/Dadansoddiad Cyfreithiol, cyfrifir y marciau sgiliau o’r marc sgiliau ar gyfer y cyfweliad (sy’n cael ei farcio ar sgiliau yn unig) a’r marc sgiliau ar gyfer y nodyn presenoldeb, wedi’u pwysoli’n gyfartal. Daw’r marc am gymhwyso’r gyfraith o’r nodyn presenoldeb/dadansoddiad cyfreithiol yn unig. I gyfrifo cyfanswm sgôr y safle, caiff sgiliau a chymhwyso’r gyfraith eu pwysoli’n gyfartal.

2.9

Er mwyn pasio SQE2, rhaid i ymgeiswyr gael y marc pasio cyffredinol ar gyfer SQE2. Wrth gyfrifo cyfanswm sgôr ymgeisydd, bydd cyfanswm marc canran yr ymgeisydd yn cael ei dalgrynnu i lawr i'r cyfanrif agosaf6.

2.10

Bydd y marc pasio ar gyfer SQE2 yn cael ei bennu gan y Bwrdd gan gyfeirio at y dull atchweliad deunewidyn a ategir gan ddulliau cydnabyddedig eraill fel y bo’n briodol7, yn ogystal â chywiriad ar gyfer gwall mesur. Ar ôl hyn, bydd y marc pasio yn cael ei dalgrynnu i’r cyfanrif agosaf8.

2.11

Yn y dull atchweliad deunewidyn, mae pob ymarfer wedi’i farcio fel yr amlinellir uchod. Mae pob arholwr hefyd yn darparu gradd pasio “gosod safon” gyffredinol, pasio ymylol, methiant ymylol neu fethu. Nid yw’r radd hon sy’n gosod y safon yn cyfrif fel rhan o farc yr ymgeisydd, ond fe’i defnyddir i osod y sgôr i basio ar gyfer yr ymarfer. Mae sgoriau ymgeiswyr yn cael eu rhoi yn ôl yn erbyn graddau gosod safonol er mwyn cael sgôr i basio ar gyfer pob ymarfer, a’u crynhoi ar gyfer yr asesiad.

Marking Policy Image

2.12

Ar ôl penderfynu ar sgôr i basio, bydd manylder yr asesiad fel y’i mesurir gan y Gwall Mesur Safonol (SEM), yn cael ei ystyried. Gwneir penderfyniad ynghylch lefel unrhyw gywiriad y dylid ei wneud i’r sgôr i basio ar gyfer gwall mesur cyn cyrraedd marc pasio terfynol ar gyfer yr asesiad. Gwneir cywiriad hwn er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n pasio yn haeddu pasio, ar y sail ei fod yn rhoi sicrwydd digonol bod y rhai sy’n uwch na’r marc pasio yn gymwys i ymarfer.

1Yn XX.499 ac isod, mae’r marc yn mynd i lawr i’r cyfanrif agosaf; yn XX .500 ac uwch mae’n mynd i fyny i’r cyfanrif agosaf
2Gweler er enghraifft Hofstee, W.K.B. (1983). The case for compromise in educational selection and grading. Yn S. B. Anderson a J. S. Helmick (gol.), On educational tests (pp. 109–127). San Francisco, CA: Jossey-Bass
3Yn XX.499 ac isod, mae’r marc yn mynd i lawr i’r cyfanrif agosaf; yn XX .500 ac uwch mae’n mynd i fyny i’r cyfanrif agosaf
4Y sgôr i basio yw’r sgôr isaf posibl i basio’r asesiad. Mae’r sgôr i basio fel arfer yn cael ei chyfrifo heb gyfeirio at wall mesur, sy’n cael ei ystyried ar ôl pennu sgôr i basio (gweler paragraff 1.3) i gael y marc pasio
5Cyfeirir at yr 16 ymarfer gwahanol y mae ymgeiswyr yn eu gwneud yn SQE2 fel safleoedd
6Yn XX.499 ac isod, mae’r marc yn mynd i lawr i’r cyfanrif agosaf; yn XX .500 ac uwch mae’n mynd i fyny i’r cyfanrif agosaf
7Gweler er enghraifft Hofstee, W.K.B. (1983). The case for compromise in educational selection and grading. Yn S. B. Anderson a J. S. Helmick (gol.), On educational tests (pp. 109–127). San Francisco, CA: Jossey-Bass
8Yn XX.499 ac isod, mae’r marc yn mynd i lawr i’r cyfanrif agosaf; yn XX .500 ac uwch mae’n mynd i fyny i’r cyfanrif agosaf

Ready to register for the SQE?

Create your personal SQE account and book your assessments.

Register for SQE 

Have you passed the SQE?

Find out what happens after passing the SQE and admission to the roll of solicitors.

Learn more

Ready to register for the SQE?

Create your personal SQE account and book your assessments.

Register for SQE 

Have you passed the SQE?

Find out what happens after passing the SQE and admission to the roll of solicitors.

Learn more